JAK OBJEDNAT ZÁJEZD

Booking.com

JAK OBJEDNAT ZÁJEZD?

Úvod

Cestovní agentura 5STAR travel s.r.o. (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů více než 200 cestovních kanceláří z České republiky, Slovenska, Rakouska a Německa a se všemi má řádně uzavřenou platnou smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdu. Všechny pořádající cestovní kanceláře, s nimiž CA spolupracuje jsou pojištěné proti úpadku na základě z.č. 159/1999 Sb.

Zájezdy objednané u naší CA jsou ve stejné ceně a za stejných podmínek jako u pořádající cestovní kanceláře. Zájezdy je možné objednat telefonicky, prostřednictvím www stránek nebo osobně v provozovně na Královo Pole - Brno.

Objednávka prostřednictvím www stránek

Ze serveru si zákazník může vybrat neomezené množství objednávek prostřednictvím odkazu u každého zájezdu. Po obdržení dotazu – objednávky zákazníka, CA nejprve ověří volnou kapacitu zájezdu u pořádající cestovní kanceláře a poté vyrozumí zákazníka o výsledku. Má-li objednávka všechny náležitosti, provede rezervaci objednaného zájezdu.

Pro jednoho zákazníka je možné provést pouze jednu rezervaci u jedné cestovní kanceláře. Pokud jeden zákazník zašle více objednávek, ověřuje CA přednostně ty, které zákazník označí jako prioritní. Pokud zákazník takto objednávky neoznačí, vyřizuje CA objednávky v tom pořadí, v jakém přišly. Jakmile je rezervace zájezdu úspěšná, další ověřování kapacity CA neprovádí a obratem vyrozumí zákazníka.

Při úspěšné rezervaci CA kontaktuje zákazníka na telefonním čísle, emailem, event. poštou a sdělí mu informace důležité pro zakoupení zájezdu. V případě, že není možné daný zájezd u cestovní kanceláře z jakéhokoliv důvodu rezervovat, informuje o tomto CA neprodleně zákazníka telefonickým hovorem nebo elektronickou formou, tj. emailem, sms.

Po potvrzení úspěšné rezervace zákazníkem mu je zaslána cestovní smlouva včetně Všeobecných smluvních podmínek, Osvědčení cestovní kanceláře o pojištění pořádající CK proti úpadku, event. nabídka cestovního připojištění (dále jen Dokumenty). Dokumenty jsou zaslány s ohledem na možnosti zákazníka faxem, emailem nebo poštou, a to s dostatečným časovým předstihem určeným pro realizaci smlouvy. Zákazník zároveň od CA obdrží přesné pokyny pro vyplnění smlouvy o zájezdu a pokyny k zaplacení zálohy a/nebo doplatku. Zákazník je povinen zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu obratem v co možná nejkratší době zpět CA, přičemž termíny pro platbu zálohy/doplatku jsou pro zákazníka závazné. CA není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka. Smlouva o zájezdu se stává závaznou okamžikem doručení podepsané smlouvy CA.

Telefonická objednávka

Zákazník si zájezd může objednat i telefonicky, a to na číslech 773040009, 732500000. Takto si zákazník může objednat konkrétní zájezd nebo referentu/ce sdělí požadavky, které by měl zájezd splňovat a referent/ka mu vyhledá odpovídající nabídku. Poté referent/ka ověří volnou kapacitu zájezdu u pořádající cestovní kanceláře a v případě úspěšné rezervace se s zákazníkem domluví na způsobu sepsání smlouvy o zájezdu (zaslání prostřednictvím faxu, emailu nebo sepsáním smlouvy o zájezdu přímo v provozovně CA) a složení zálohy (v hotovosti v CA, vkladem/převodem na bankovní účet CA – viz platební podmínky).

Objednávka – osobní návštěva v CA

V případě objednávky přímo v provozovně CA (Brno) spolupracuje při výběru zájezdu se zákazníkem referent/ka prodeje a podle jeho požadavků mu vyhledává konkrétní nabídky. Volnou kapacitu zájezdu, o který zákazník projeví zájem, referent/ka ověřuje telefonicky u pořádající cestovní kanceláře. V případě úspěšné rezervace sepíše CA se zákazníkem smlouvu o zájezdu, kterou zákazník zkontroluje a podepíše. Současně s uzavřením smlouvy o zájezdu složí zákazník v CA příslušnou zálohu – viz platební podmínky. Zákazník od CA obdrží kopii smlouvy o zájezdu vč. Všeobecných smluvních podmínek, Osvědčení cestovní kanceláře o pojištění pořádající CK proti úpadku, případně informací o cestovním připojištění.

Platební podmínky

Za zájezdy objednané více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu, je zákazník povinen složit zálohu ve výši zpravidla 50% z celkové ceny zájezdu a zbývajících 50 % uhradit nejméně 30 dnů před jeho uskutečněním, tak aby byla zaplacena plná cena zájezdu. Zájezdy objednané v kratší době než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním a zájezdy typu „last minute“ zákazník hradí jednorázově v celé výši. U zájezdů „ultra last minute“, tj. které se uskuteční do 7 dnů od podepsání smlouvy pak celou částku skládá v den podepsání smlouvy.

Placení zálohy i doplatku probíhá vždy na účet CA, buď převodem z účtu zákazníka nebo složením na účet CA v příslušné bance. Záloha/doplatek se považuje za zaplacený okamžikem připsání zálohy/doplatku pod příslušným VS na účet CA nebo doložením o převedení/složení peněz na účet CA. V případě, že zákazník zaplatí na účet pořádající cestovní kanceláře, CA neodpovídá za možnost následného stornování zájezdu ze strany pořádající cestovní kanceláře v důsledku nedohledání platby k příslušnému zájezdu (variabilní symbol pro platbu zájezdu je u pořádající cestovní kanceláře odlišný od VS u CA).

V případě hrazení zájezdu složením peněz v bance nebo na poště CA zákazníkovi nevystavuje žádné doklady o zaplacení. K tomuto účelu zákazníkovi slouží doklad vydaný bankou, event. poštou. Pokud zákazník skládá částku za zájezd osobně v provozovně CA, je mu vystaven řádný příjmový doklad.
Poplatky spojené s objednáním zájezdu na území ČR: poplatek za platbu zálohy nebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník. Poplatky za platbu zálohy nebo doplatku z účtu CA na účet pořádající cestovní kanceláře hradí CA. Poplatky za případné doplatky nese ta strana, která vznik doplatku zapříčinila. Poplatky za vrácení přeplatku zákazníkovi nese CA bez ohledu na příčinu.

U některých zájezdů je nutné vyžádat si zájezd nejdříve u zahraničního partnera pořádající cestovní kanceláře. V takovém případě je CA oprávněna požadovat s odvoláním se na podmínky pořádající cestovní kanceláře zálohu až do výše 100 % ceny zájezdu ještě před rezervací zájezdu. Potvrzením rezervace se objednávka stává závaznou. V případě neúspěšné rezervace se složená záloha vždy vrací v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.

Vytvářím objednávku...